Start Komisja Rewizyjna Hufca

Komisja Rewizyjna Hufca

Według Statutu ZHP komisja rewizyjna jest władzą hufca – organem kontrolnym hufca odpowiedzialnym przed zjazdem hufca. Komisja rewizyjna pochodzi z wyboru, liczy co najmniej trzech członków. Zjazd hufca jako jego najwyższa władza określa liczebność i wybiera komisję rewizyjną hufca.

Komisja Rewizyjna Hufca

pwd. Marzena Kaczorowska  przewodnicząca marzena.kaczorowska@zhp.net.pl

hm. Aleksandra Berner 
zastępczyni przewodniczącej

pwd. Dariusz Sieg

phm. Aleksandra Korczak

Komisja rewizyjna przygotowuje opinię w sprawie sprawozdania komendy hufca na zjazdach.

Komisja rewizyjna wnioskuje o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca. Komisja Rewizyjna może zwołać zjazd nadzwyczajny hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

1)         czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
2)         sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
3)         ocenia realizację programu rozwoju hufca,
4)         przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,
5)         przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,
6)         przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,
7)         wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.

Ciekawostka –  do komisji rewizyjnej nie mogą kandydować instruktorzy bezpośrednio związani z odpowiedzialnością materialną w hufcu.

Chcemy by komisja rewizyjna nie była tylko organem kontrolującym, ale przede wszystkim doradczym i służącym pomocą. Z chęcią odpowiemy wam na każde pytania związane z działalnością jednostki – od organizacji biwaku przez obóz po zajęcia linowe na zbiórkach czy zbiórki pieniędzy i sponsoring.

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziesz w zakładce #ZHP>Strefa Instruktora>Dokumenty

 

–>