Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Harcerska Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza

Harcerska Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza

REGULAMIN

HARCERSKIEJ i GRUNWALDZKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ (HOTK i GOTK)

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Harcerska Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza (zwana w skrócie HOTK) jest odznaką ustanowioną przez Główną Kwaterę ZHP w celu zachęcania zuchów, harcerzy i instruktorów do uprawiania turystyki kwalifikowanej, poznawania kraju ojczystego, jego historii, kultury, współczesnego dorobku oraz piękna krajobrazu
  i przyrody.
 2. Ustanawia się cztery stopnie HOTK, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności: Popularna, Brązowa,Srebrna,Złota.
 3. Ogniwa organizacyjne ZHP i PTTK, działacze i członkowie ZHP i PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania HOTK i jej odpowiednią rangą.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 • HOTK może zdobyć każdy członek ZHP, który spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.
 • Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać HOTK tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Czas zdobywania poszczególnych stopni HOTK nie jest ograniczony.
 • Wyższe stopnie HOTK można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań
  na stopień niższy Odznaki.
 • Obiekty zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia HOTK, będą zaliczane na poczet Odznaki wyższego stopnia.
 • Dopuszcza się zaliczenie na poczet HOTK udokumentowanych obiektów zwiedzonych przez zucha, harcerza, instruktora-turystę przed ustanowieniem Odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w ilości do 50% na każdy stopień Odznaki.
 • Dokumentacja, o której mowa w pkt. 9. powinna być sporządzona zgodnie
  z zasadami zawartymi w rozdziale IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez zucha, harcerza, instruktora-turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Podstawą do przyznania HOTK jest zdobycie ustalonej dla danego stopnia Odznaki ilości punktów oraz spełnienie warunków dodatkowych określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Punkty na HOTK można zdobywać w czasie wycieczek pieszych (nizinnych
  i górskich), kolarskich, narciarskich, wodniackich (kajakowych i żeglarskich), motorowych oraz autokarowych odbywanych na dowolnym terenie, według regulaminów poszczególnych odznak turystyki kwalifikowanej oraz odznak krajoznawczych.
 3. HOTK zdobywa się zwiedzając określoną w tabeli ilość obiektów uczestnicząc
  w realizacji zadań zespołowych, zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych oraz indywidualnych wędrówkach.
 4. Minimalna ilość obiektów potrzebna do zdobycia HOTK nie może być mniejsza niż liczba przedstawiona w tabeli. Kolejność i dobór zwiedzanych obiektów jest dowolna.

WYMAGANA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA HOTK
ORAZ WARUNKI DODATKOWE

             WarunkiStopień odznaki
popularnybrązowybrązowy
Najciekawsze miasta z Kanonu Krajoznawczego Polski13złoty
5
Parki narodowe258
Parki krajobrazowe13410
Rezerwaty przyrody, obszary ochrony ścisłej w parkach narodowych, ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne)35810
Obiekty krajoznawcze (dawne układy urbanistyczne, zabytki architektury, zabytki techniki)10202540
Obiekty współczesne571012
Pomniki10152030
Muzea  oraz izby regionalne, skanseny, obiekty archeologiczne, jaskinie, wykopaliska5101525
Miejsca pamięci narodowej i martyrologii narodu polskiego, miejsca wielkich zwycięstw i tereny bitew oraz obozy koncentracyjne, cmentarze671020
Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza terenem macierzystej chorągwi, (na każdy stopień HOTK inna)+ 2 chor.+ 3 chor.+ 5 chor.
 1. Obiekty zaliczone na jeden stopień HOTK nie będą zaliczane na wyższe stopnie odznaki.
 2. Warunkiem dodatkowym zdobycia HOTK w stopniu srebrnym jest uczestnictwo
  w imprezie międzyśrodowiskowej na szczeblu hufca, a w stopniu złotym
  na szczeblu chorągwi.
 3. Punkty uzyskane podczas zdobywania HOTK mogą być jednocześnie zaliczone
  na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

             IV. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie HOTK jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.
 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R.
 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, nazwę zwiedzanego obiektu oraz potwierdzenia terenowe
 4. Trasy imprez turystycznych i krajoznawczych powinny być poświadczone przez:
 5. przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktora krajoznawstwa, organizatora turystyki,
 6. przewodnika PTTK, nauczyciela lub instruktora harcerskiego prowadzącego wycieczkę.
 1. Poświadczenia, o których mowa w punkcie 20 i 21, mogą być zastąpione szczegółowym opisem trasy wycieczki dołączonym do książeczki-kroniki
  i potwierdzonym przez przodownika turystyki kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa posiadającego uprawnienia na dany teren, opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią zucha, harcerza, instruktora-turysty na tle zwiedzanego obiektu. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.
 2.  Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się
  o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1.  W celu weryfikacji i przyznania Odznaki w stopniu popularnym, brązowym
  i srebrnym, książeczkę-kronikę należy złożyć u instruktorów harcerskich odpowiedzialnych za turystykę w siedzibie macierzystego hufca lub chorągwi.
 2.  Złotą HOTK weryfikuje i przyznaje Kapituła Harcerskiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej, której członków mianuje Naczelnik ZHP. W skład Kapituły Harcerskiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej każdorazowo wchodzi komendant Rajdu Grunwaldzkiego, mianowany przez Naczelnika ZHP.
 3.  Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej HOTK
  i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 4.  HOTK przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
 5.  HOTK można nabyć w organach weryfikujących poszczególne stopnie odznaki.
 6.  Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych HOTK prowadzi Kapituła Harcerskiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej.
 7.  Kapituła Harcerskiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej może przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla ZHP, turystyki i krajoznawstwa HOTK w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.
 8.  HOTK przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. GRUNWALDZKA ODZNAKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA

 •  Regionalnym wariantem Harcerskiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej jest Grunwaldzka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza (GOTK), ustanowiona w celu popularyzowania walorów krajoznawczych obszarów położonych po obu stronach granicy dawnego państwa Zakonu Krzyżackiego.
 •  Patronat nad GOTK mogą obejmować samorządy lokalne zainteresowane popularyzacją walorów krajoznawczych obszaru określonego w punkcie 33.
 •  W upowszechnianiu GOTK ze Związkiem Harcerstwa Polskiego współdziałają partnerzy:
 • zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury,
 • placówki oświatowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościelne osoby prawne i osoby prywatne.

Partner GOTK wyznacza miejsce, w którym można nabyć książeczkę GOTK oraz złożyć ją do weryfikacji i nabyć odznakę – na przykład punkt informacji turystycznej, muzeum, urząd. Partner GOTK wyznacza weryfikatora – osobę odpowiedzialną za sprawdzenie spełniania wymagań na określony stopień odznaki przed jej wręczeniem zainteresowanej osobie.

 •  Odznakę można zdobywać na obszarze historycznych ziem: płockiej, zawkrzeńskiej, dobrzyńskiej, michałowskiej, lubawskiej oraz Mazur Zachodnich
  (z Działdowszczyzną) i południowej Warmii, to jest następujących powiatów:
 • w województwie kujawsko-pomorskim: powiat brodnicki, golubsko-dobrzyński, lipnowski, rypiński,
 • w województwie mazowieckim: powiat mławski, płocki, sierpecki, żuromiński
  i miasto Płock,
 • w województwie warmińsko-mazurskim: powiat działdowski, iławski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński i ostródzki oraz miasto Olsztyn.
 •  Odznaka ustanawiana jest w pięciu stopniach, które można zdobyć jedynie
  w podanej kolejności::
 • Granatowy,
 • Zielony,
 • Czerwony,
 • Czarny,
 • Złoty.
 •  Czas zdobywania poszczególnych stopni GOTK nie jest ograniczony,
  z zastrzeżeniem punktu 38.
 •  W czasie jednego roku kalendarzowego można zdobyć nie więcej niż jeden stopień GOTK.
 •  Wyższy stopień GOTK można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań
  na niższy stopień GOTK.
 •  Obiekty zwiedzone ponad normę ustaloną dla danego stopnia GOTK będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.
 •  Podstawą do przyznania GOTK jest zdobycie liczby punktów ustalonej dla danego stopnia odznaki oraz spełnienie warunków dodatkowych określonych niniejszym Regulaminem. Punkty na GOTK można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, kolarskich, wodniackich (kajakowych i żeglarskich), kolejowych, samochodowych, motocyklowych oraz autokarowych.
 •  Osoba zdobywająca GOTK za każdy zwiedzony obiekt otrzymuje od 1 do 4 punktów, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 •  Osoba zdobywająca GOTK otrzymuje za przemierzenie odległości na obszarze określonym w punkcie 35:
 • 3 punkty za każdych pełnych 20 kilometrów przemierzonych pieszo, kajakiem lub łodzią, w tym łodzią żaglową,
 • 3 punkty za każdych 30 kilometrów przemierzonych rowerem,
 • 3 punkty za każdych 40 kilometrów przemierzonych motocyklem, samochodem, koleją lub autokarem.
 •  Minimalna liczba punktów potrzebna do zdobycia określonego stopnia GOTK nie może być mniejsza niż liczba przedstawiona w poniższej tabeli. Kolejność i dobór zwiedzanych obiektów są dowolne.
Stopień odznakiWymagana liczba punktów za zwiedzanie (w tym specjalne punkty za wędrówkę na obszarze parku krajobrazowego)Wymagana liczba punktów za przebyte odległościMinimalna liczba powiatów, na których obszarze zdobywany jest dany stopień odznakiWycieczki z nocowaniem wymagane do zdobycia danego stopnia odznakiMinimalna liczba sposobów poruszania się (pieszo, rowerem, kajakiem, koleją, autokarem, samochodem, motocyklem)
  granatowy  25611
  zielony  40621
czerwony6093co najmniej 1 wycieczka nie krótsza niż 2-dniowa2
czarny75125co najmniej 1 wycieczka nie krótsza niż 2-dniowa3
złoty100187co najmniej 1 wycieczka nie krótsza niż 5-dniowa5
 •  Obiekty oraz punkty za przebyte odległości zaliczone na jeden stopień GOTK nie będą zaliczane na wyższe stopnie odznaki.
 •  Punkty uzyskane podczas zdobywania GOTK mogą być jednocześnie zaliczone
  na HOTK oraz na inne odznaki krajoznawcze bądź odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak. Ponadto:
 • osobie, która zdobyła GOTK w stopniu Zielonym, przysługuje prawo noszenia Popularnej HOTK,
 • osobie, która zdobyła GOTK w stopniu Czerwonym, przysługuje prawo noszenia Brązowej HOTK,
 • osobie, która zdobyła GOTK w stopniu Czarnym, przysługuje prawo noszenia Srebrnej HOTK.
 •  Do zdobycia GOTK w stopniu czarnym wymagane jest ponadto opublikowanie samodzielnie wykonanych fotografii wszystkich zwiedzanych obiektów w serwisie Panoramio.com, zgodnie z regulaminem tego serwisu.
 •  Do zdobycia GOTK w stopniu złotym wymagane jest ponadto opublikowanie samodzielnie wykonanych fotografii wszystkich zwiedzanych obiektów w serwisie Panoramio.com, zgodnie z regulaminem tego serwisu, a także opublikowanie filmu wideo z wędrówki w serwisie youtube.com, zgodnie z regulaminem tego serwisu.
 •  Podstawą do ubiegania się o przyznanie GOTK jest książeczka, dostępna
  w składnicy harcerskiej „4 Żywioły”, u organizatorów Rajdu Grunwaldzkiego oraz w punktach wyznaczonych przez partnerów odznaki. W książeczce zamieszcza się wykaz odbytych wypraw, zawierający daty wycieczek, nazwy zwiedzanych obiektów oraz potwierdzenia zwiedzania.
 •  Pokonane trasy i zwiedzone obiekty są poświadczone przez przodowników turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktorów krajoznawstwa, organizatorów turystyki, przewodników PTTK, nauczycieli lub instruktorów harcerskich prowadzących wycieczkę.
 •  Poświadczenia, o których mowa w punkcie 50, mogą być zastąpione samodzielnie wykonanymi fotografiami osoby zdobywającej odznakę na tle zwiedzanych obiektów bądź odciskami pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości,
  w których obiekty się znajdują, a także biletami wstępu i biletami komunikacyjnymi.
 •  Osobom zdobywającym odznakę w czasie Rajdu Grunwaldzkiego przemierzenie określonej trasy i zwiedzenie obiektów potwierdza w książeczce komendant trasy rajdowej.
 •  GOTK weryfikuje i przyznaje komendant Rajdu Grunwaldzkiego przy pomocy wyznaczonego przez siebie zespołu.
 •  Komendant Rajdu Grunwaldzkiego może w ustalonym zakresie delegować swoje uprawnienia weryfikatorom wyznaczonym przez partnerów GOTK.
 1.  Do GOTK stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału V niniejszego Regulaminu, punkty od 27 do 31.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 •  Uczestnictwo w zdobywaniu HOTK, w tym GOTK, odbywa się na własny koszt
  i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
 •  Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do GK ZHP.