Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Strategia Hufca ZHP Legionowo na lata 2020-2023

Strategia Hufca ZHP Legionowo na lata 2020-2023

przyjęta uchwałą Zjazdu Hufca ZHP Legionowo w dniu 29 lutego 2020

WIZJA HUFCA ZHP LEGIONOWO 

W 2023 roku Hufiec jest widoczną jednostką wychowawczą dzieci i młodzieży na terenie Legionowa ​i miejscowości, w których działają jednostki. ​ Dzięki sprawności swojego działania jest skuteczny wychowawczo i odpowiedzialny społecznie.​

Hufiec jest wspólnotą działającą w oparciu o jasno określone wartości, przekładające się na postawy widoczne w codziennym działaniu ​i traktowaniu drugiego człowieka.​

Wszystkie nasze działania cechują się wysoką jakością, ​a ich nadrzędnym celem jest realizacja Misji ZHP.​

SKUTECZNI WYCHOWAWCZO

1. Drużynowi są przygotowani formalnie i merytorycznie do pełnienia funkcji. 

Miernik: % drużynowych, którzy w dniu przejęcia drużyny są instruktorami i mają ukończony kurs drużynowych w danej metodyce. ​

Aktualnie 41% realizuje ​

Jeśli weźmiemy pod uwagę drużyny wielopoziomowe i przeszkolenie kadry we wszystkich metodykach, które drużynę tworzą to mamy:​

Aktualnie: 28% jednostek, które realizują ​

2. Drużynowi świadomie stosują Harcerski System Wychowania.

Miernik: % Zuchów/Harcerzy, którzy w danym roku zdobyli gwiazdkę/stopień oraz sprawności adekwatne do wieku. ​

Aktualnie: 9,5% realizuje​

% planów drużyn, w których są uwzględnione wszystkie sfery rozwoju​

% drużyn, w których w prawidłowy sposób stosowane są wszystkie elementy metody harcerskiej ​

3. Jednostki działają zgodnie z metodyką odpowiednią do wieku członków. 

Miernik: % drużyn harcerskich/starszoharcerskich/wędrowniczych, w których działają stałe oraz samodzielne zastępy prowadzące samodzielne zbiórki lub patrole realizujące 3 samodzielne zadania w roku.  ​

Aktualnie: 52% realizuje, bez GZ to 16%​

% gromad zuchowych, drużyn harcerskich/starszoharcerskich/wędrowniczych, które działają zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej dotyczącą systemu metodycznego ZHP ​

4. Kadra jednostek dba o zapewnienie ciągu wychowawczego dla członków jednostek. 

Miernik: % gromad i drużyn współpracujących z gromadami/drużynami z sąsiednich metodyk, czego efektem jest zapewnienie ciągu wychowawczego.​

Aktualnie: 61% realizuje​

5. Zwiększenie działań w kontakcie z naturą. 

Miernik: % aktywności, realizowanych w terenie przez jednostki hufca.​

Aktualnie: brak danych​

6. Usamodzielnienie jednostek podczas akcji letnich.

Miernik: % organizowanych samodzielnie programowo podobozów jednostek, % drużyn samodzielnie budujących obozowisko.​

Aktualnie: 52% jednostek samodzielnie programowo stworzyło podobozy, a 18% jednostek (bez GZ) w tym roku budowało obozowisko​

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

1. Służba odpowiada na potrzeby społeczne i jest elementem pracy każdej jednostki.

Miernik: % służb realizowanych w jednostkach podczas jednego roku harcerskiego realizowanych zgodnie z metodyką.​

Aktualnie: brak danych​

2. Jednostki stale oddziałują na otoczenie społeczne.

Miernik: ilość działań jednostek w ciągu roku harcerskiego w ramach współpracy ​
z lokalną społecznością. ​

Aktualnie: brak danych​

3. Drużynowi są świadomi wartości i postaw jakie kształtuje ZHP ujęte 
w podstawach wychowawczych ZHP.

Miernik: % jednostek, w których planach zawarty jest rozwój członków jednostek ​
z uwzględnieniem tego, na jakiego człowieka wychowuje harcerstwo. ​

Aktualnie: brak danych​

4. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu hufca, na każdym jego szczeblu.

Miernik: % jednostek i środowisk/szczepów w których odbyły się co najmniej 2 spotkania z rodzicami.​

Aktualnie: brak danych​

SPRAWNI W DZIAŁANIU

1. Instruktorzy kierujący zespołami instruktorskimi są odpowiednio przygotowani do pełnienia funkcji. 

Miernik: % instruktorów po kursie/warsztacie dedykowanym funkcji oraz w stopni phm.​

Aktualnie: 60% spełnia kryteria​

2. Instruktorzy stale rozwijają harcerskie kompetencje na formach szkoleniowych.

Miernik: % instruktorów, którzy odbyli przynajmniej jedno szkolenie rocznie.​

Aktualnie: brak danych​

3. Instruktorzy są inspirowani do zdobywania kolejnych stopni instruktorskich.

Miernik: Ilość prób instruktorskich zamkniętych pozytywnie w ciągu roku.​

W 2018 4 próby​

W 2019 7 prób​

4. Powołanie na funkcje osób, które posiadają odpowiednie kompetencje.

Miernik: Aktualnie: 46% realizuje ten cel​

5. Rozbudowanie instruktorskiego pola do działania, dla instruktorów bez stałej funkcji. 

Miernik: Aktualnie: 6 instruktorów bez stałej służby instruktorskiej​

6. Budowanie aktywnej i wielopokoleniowej wspólnoty hufca. Wykorzystującej umiejętności specjalistów. 
Stwarzanie możliwości do uczestnictwa wszystkich grup instruktorów (na różnym etapie życia) ​

Miernik: liczba instruktorów zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio w przedsięwzięcia hufcowe.​

CELE W OBSZARZE FINANSOWYM I GOSPODARCZYM

1. Instruktorzy są świadomi kondycji finansowej i gospodarczej hufca.

Miernik: liczba opublikowanych sprawozdań finansowych w witrynie SharePoint.​

Aktualnie: brak danych​

2. Hufiec pozyskuje środki na wydarzenia hufcowe oraz zaplecze gospodarcze przeznaczane na realizację Misji ZHP. 

Miernik: ilość pozyskanych funduszy i materiałów przeznaczonych na realizację misji ZHP na poziomie hufca.​

Aktualnie: brak danych​

3. Osoby pełniące funkcje instruktorskie znają i stosują zasady planowania finansowego przedsięwzięć. 

Miernik: % prawidłowo zbilansowanych przedsięwzięć.​

Aktualnie: brak danych​

4. Włączenie instruktorów oraz przyjaciół hufca w pozyskiwanie środków na działalność Hufca.

Miernik: % pozyskanych środków przez osoby nie będące w komendzie hufca, ​

Aktualnie: brak danych​