Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Komisja Rewizyjna Hufca

Komisja Rewizyjna Hufca

Komisja Rewizyjna Hufca
na lata 2021 – 2023

wybrana postanowieniem Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Legionowo w dniu 7 czerwca 2021 r.

pwd. Michał Nowak
przewodniczący

pwd. Katarzyna Popielarz
zastępczyni przewodniczącego

phm. Antoni Janeczek
sekretarz komisji

pwd. Zofia Brzezińska
członkini

pwd. Jan Zając
członek

§ 54 Statutu ZHP

Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

1. czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,

2. sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,

3. ocenia realizację programu rozwoju hufca,

4. przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,

5. przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,

6 przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,

7. wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.

Komisja rewizyjna hufca liczy co najmniej 3 członków.

Kontakt

Przewodniczący komisji – pwd. Michał Nowak
michal.nowak9@zhp.net.pl