Strona Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom"

Start Komisja Rewizyjna Hufca

Komisja Rewizyjna Hufca

Według Statutu ZHP Komisja Rewizyjna jest władzą hufca – organem kontrolnym hufca odpowiedzialnym przed Zjazdem Hufca. Komisja rewizyjna pochodzi z wyboru, liczy co najmniej trzech członków. Zjazd hufca jako jego najwyższa władza określa liczebność i wybiera komisję rewizyjną hufca.

Komisja Rewizyjna Hufca

phm. Paulina Osińska
przewodnicząca

pwd. Michał Nowak
zastępca przewodniczącej

pwd. Magdalena Bączkowska
sekretarz

pwd. Katarzyna Popielarz
członkini

pwd. Mateusz Jaskułowski
członek

§ 54 Statutu ZHP

Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

1. czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,

2. sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,

3. ocenia realizację programu rozwoju hufca,

4. przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,

5. przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,

6 przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,

7. wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.

Komisja rewizyjna hufca liczy co najmniej 3 członków.

Kontakt

Przewodnicząca komisji – paulina.osinska@zhp.net.pl